Bilgi Bankası
BordroPlus Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım İşlemleri
Gönderen Kerem KUS on 20.01.2017 11:05

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 01.0cak.2017 tarihinde yürürlüğe girmek  üzere TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasa laşmıştır.
Yasalaşan BES otomatik katılım  uygulaması, işyeri   bazlı özel emeklilik planiarına yönelik  bir uygulamadır. Çalışanların otomatik olarak  bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere  belirli şartlar çerçevesinde  plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanmaktadır ve 45 yaş altı çalışanları kapsamaktadır.
BES otomatik katılım  uygulaması şirket çalışan sayılarına bağlı ve kademeli  olarak 2017 yılında uygulamaya  alınmıştır. Genelge ve sistemle ilgili diğer bilgilere http://www.bireyselemeklilik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Otomatik Katılım Kademeli Gecis

Tarih                            Firma Çalışan Sayısı

1.01.2017                   1.000+

1.04.2017                   250-999

1.07.2017                   100-249

1.01.2018                    50-99

1.06.2018                    10-49

1.01.2019                    5-9

Bu süreçle ilgili işverenin yükümlülükleri;

Bir Bireysel Emeklilik şirketi  ile anlaşmak,

Kanunun  belirlediği kriteriere uygun olarak çalışanlarını  bireysel emeklilik sistemine  dahil etmek,

Dönemsel katkı paylarını hesaplamak, çalışanların  maaşlarından  ilgili payı düşmek, sigorta şirketine bildirmek ve bir gün sonrasında sigorta şirketinin banka hesabına yatırmak,

Çalışanları ile ilgili cayma, ara verme, katkı payı değişikliği gibi talepleri takip etmektir.

 

DiKKAT EDiLECEK NOKTALAR

•      Katkı payı tutarının tamamı  çalışanın maaşında n kesilecek bir ek kesinti  olacaktır.

•      Katkı payı tutarı çalışanın ilgili dönemdeki SGK matrahının% 3 ünden  az olamaz.

•      Örnek olarak Ocak ayı dönemi için 25'inde maaş yapıldı ve 30'unda  çalışanların  hesaplarına rakamlar aktanldı ise, 31 ocak itibariyle kesilen katkı payları Bireysel Emeklilik şirketlerine aktarılmalıdır.

•      Katkı payı tutarlarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaz.

 

Bordro  Plus 4-41.01.00 versiyonu ile beraber programda geliştirmeler yapılmıştır.

Programda erişim  agacındaki Bordro  modülü Kayıtlar menüsü  altına "Bireysel Emeklilik

Otomatik Katılım  Kayıtları" seçenegi eklenmiştir.

BESOdeme1.jpg

Ek kesinti türündeki çalışma parametrelerinin işlem Türü seçeneklerine "Bireysel  Emeklilik Otomatik Katılım" seçenegi eklenmiştir.

BESOdeme2.jpg

Puantaj öndegerierine 1755 (P_otomatik Katılım Tutarı)  parametresi eklenmiştir. Kanun  parametrelerindeki SGK Matrah ve Oranları sekmesine "otomatik Katılım Minimum Oranı" alanı eklenmiştir.

BESOdeme3.jpg

Tahakkuk Listesi standart  alanlar  listesine uygulama  kapsamında yeni alanlar  eklenmiştir.

BESOdeme4.jpg

Programda Yapılması Gerekenler:

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım  Kayıtları seçeneğine tıklandığında hali hazırda sisteme kayıtlı olan personeller listelenir. Bu kapsamda veritabanına bu bilgilerin tutulacağı

LH_XXX_AUTOIN DPEN D tablosu  eklenmiştir. Yeni versiyona  ilk geçişte bu tablo  boş olduğundan listede herhangi bir personel  listelenmeyecektir.

BESOdeme5.jpg

Bu ekranda  listelenen  bilgiler:

Adı Soyadı : Bu kolonda  personelierin adı ve soyadı listelenmektedir. Sicil  No : Listelenen  personelierin sicil kodu bilgisidir.

Başlangıç Tarihi :Du rumun başlangıç tarihi

Bitiş Tarihi :Durumun bitiş tarihi

Bitiş  Nedeni :Sistemden çıkış durumunda ve de katkı payı tutar/oran değişikliği durumunda bitiş nedeni  listeden  seçilir.Seçenekleri işten Çıkış, Cayma, Ara Verme, Katkı Payı Tutarı Değişikliği'dir.

Tutar/Oran : Her ay bireysel emeklilik şirketlerine gönderilecek katkı payı tutarı oran veya tutar olarak  belirlenebilir.Burada oran  olarak girilen tutar, o dönemdeki SGK matrahına  göre hesaplanacak olan oranı göstermektedir.Kanun parametresinde tanımlanmış olan "otomatik Katılım Minimum Oranı" değerinden daha küçük bir değer girilememektedir.

Tipi :Girilen değerin  tutar ya da oran olduğunun seçildiği bölümdür.

Faiz Durumu :Personel kendi ücretinden kesilecek katkı  paylarının  birikimi için faizli mi faizsiz mi bir fon istediğini çalıştığı kuruma  belirtmelidir.Tercihi ise bu kolonda  tanımlanır.Seçenekleri "Faizli" ve "Faizsiz" 'dir.

Kanunda  belirtildiği üzere 45 yaşından küç ük ve TC Kimlik  No kontrolünden geçen uygun adayları toplu olarak ekieyebilmek için sağ klik  "Toplu  Katılımcı Ekle" seçeneği kullanılır.

BESOdeme6.jpg

Mevcut  personelierin yaş ve TC Kimlik  Numarası kontrollerinin sonuçları "Durumu" kolonunda belirtilir. Bu iki verinin eksik veya hatalı olduğu  personeller var ise bu ekran üzerinden sicil kartına ulaşılarak  değişiklik  yapılabilir.

Durumu bilgisi "Uygun" olan personeller mouse ile tek tek ya da CTRL+A tuş kombinasyonu ile toplu olarak  işaretlenerek, başlangıç tarihi, tutar/oran ve faiz durumu bilgileri ile beraber Bireysel

Emeklilik Otomatik Katılım  Kayıtları ekranına eklenebilir.

BESOdeme7.jpg

Bu ekranda "Kaydet" butonuna basıldığında kaydedilmiş olan kişiler  için başlangıç ve bitiş tarihi arasında yapılacak olan puantajlarından katkı payı kesintisi yapılacağı sisteme tanımlanmış olur.

BESOdeme8.jpg

Toplu olarak güncelleme yapılmak istendiginde bu güncellemenin hangi personeller için yapılacağı, sağ klikten "Hepsini Seç" seçeneği ile veya personeller mouse ile tek tek işaretlenerek seçilebilir. Bu kişiler için "Toplu Güncelleme" işlemi ile Bitiş Tarihi ve Bitiş Nedeni belirtilerek toplu olarak cayma işlemi yapılabilir. Bitiş nedeni "katkı payı tutarı değişikliği" yapılarak tutar/oran alanı toplu şekilde güncellenebilir.

Bir kişinin birden fazla satırı olabilir. Örneğin personel bir tarihten itibaren katkı payı tutarını değiştirmek isteyebilir. Bu tür değişiklikler tarih bazlı olarak tutulacaktır. Bu kişiler için son kaydından silme işlemi yapılabilir. Listeye yanlışlıkla eklenmiş ve tarihçe kaydı tutulmak istenmeyen kişilerin yine üstte belirtildiği gibi seçilerek sağ klikten "Toplu Katılımcı Sil" seçeeği ile tarihçe kaydı olmayacak şekilde silinebilir.

Çalışma ve Kurum Çalışma Parametresi Tanımları:

Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları ekranında puantaj yapılacak olan tarih aralıkları için katılımcı kayıtları yapıldıktan sonra programda işlem türü "Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım" olan bir ek kesinti çalışma parametresi tanımlanmalıdır.

Daha sonra bu parametre kurum çalışma parametresi olarak kurumlara da tanımlanmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; eklenecek olarak kurum çalışma parametresinde İşveren Hisse Oranı değeri "0" olarak seçilmelidir. Ayrıca S.G. Primine Tabi Oran, Damga Vergisine Tabi Oran ve Gelir Vergisine Tabi Oran değeri "100" Olarak kalmalı ve müdahele edilmemelidir.

BESOdeme9.jpg

Eklenmiş olan kurum çalışma parametresi sicil kartlarının tabi olduğu ek kesinti tanımlarına eklenmelidir.

Kanun  Parametresi Tanımlamaları:

Kanun parametrelerindeki SGK Matrah  ve Oranları  sekmesine "Otomatik Katılım Minimum Oranı" alanı 
eklenmiştir.

Bu alan 4-41.01.00 versiyona  geçildikten sonra öndeğer  3 olarak gelmektedir.

Bireysel Emeklilik Otomatik  Katılım  Kayıtları ekranındaki katkı payı tutarı/oranı alanına girilen 
tutar bilgisi, bu alandaki  oran bilgisinden daha küçük değer girilen personeller için kanun 
parametrelerindeki minimum  oran üzerinden kesinti yapılacaktır.

Puantaj Öndegeri Tanımlamaları:

Puantaj öndegerierine 1755 (P_otomatik Katılım Tutarı) parametresi eklenmiştir.Bu parametrenin 
ilgili otomatik bireysel emeklilik kesintisi tanımının yapıldığı ek kesinti satırında  tutar 
alanına tanımlanması gerekmektedir.

BESOdeme10.jpg

Bu parametre personelin katkı payı o ranı ile SGK matra hının çarpımını veya tuta r seçilmiş ise tutarı pua ntaja getirir. Pua ntajda hesaplanan tutar SGK Matrahı * Otomatik Katılım Minimum Oranı (o,o3) değerinden daha küçük ola maz. Daha küçük bir  değer hesaplanıyor ise bu çarpımın  sonucu puantaja getirilir.

Örnek verecek olursak  eğer personelin  puantajında SGK matrah tutarı 2000 TL ise en az ödeyeceği katkı payı tutarı 6o TL olmalıdır.Bireysel Emeklilik otomatik Ödeme Kayıtları ekranında  ilgili personel için tutar  olarak  so TL tanımlanmış olsa dahi hesaplanan  katkı payı tutarı 60 TL olacaktır.

Maaş dönemdeki puantajlar eklendikten sonra son olarak aşağıda örneği görülen  puantaj  öndegeri uygulanmalıdır.

BESOdeme11.jpg

Puantaj Kartı Üret işlemi ile Katkı Payı Hesaplatılması:

Puantaj kartı üret işlemi  ile birden çok öndeğer  seçimi yapılabilir ve bu öndeğer tanımlamaları seçim sırasına gö re maaş hesaplamasında  kullanılabilmektedir.Bu özellik  kullanılarak tek bir puantaj  kartı üret işlemi  ile hem  maaş hesaplanabilir hem de hesaplanan maaşa göre katkı payı hesaplatılabilir.

BESOdeme12.jpg

BESOdeme13.jpg

Puantaj kartı üretekranında puantaj öndege ri seçimi yapılırken  ö nce maaşın  hesapiatıiacağı  puantaj ön degeri  mou se ile seçilerek  işaretlenmeli daha sonra  da katılım payının hesapiatıiacağı  öndeğer seçilerek işaretlenmelidir.Bu seçim sırasına göre  program  arka planda önce maaş puantajını programa ekler. Daha sonra  hesaplanan  SGK matra hına göre  katkı payı hesaplaması yapılır.

Firmalar ara dönem  ekleyerek  personellerine il gili maaş döneminde birden çok puantaj  kartı ekleye bilir.Böyle bir durumda o aydaki toplam SGK matrahı  *Mi nimum  Ora n değeri h esaplanarak ödenmiş  toplam katkı payları çıkarılıp aradaki fark puantaja yanısıtılacaktır.

Örnek:

Maaş=2000TL brüt
Bireysel Emeklilik Katılım Payı Tutarı : 90 TL (Bireysel Emeklilik Otom. Ödeme Kayıtları ekranında tutar olarak 90 TL belirtilmiş.)

Personele 30.01.2017 tarihinde yapılan puantajda maaş hesaplanıyor. Puantaj öndeğeri ile bireysel emeklilik katılım payı tutarı olarak 90 TL olarak hesaplanıyor.

Personele daha sonra 31.01.2017 tarihinde yeni bir puantaj kartı ile ek ödeme veriliyor. (2000TL) Bu puantaj için hesaplatılan bireysel emeklilik katılım payı ise 30TL olacaktır. Çünkü Bireysel Emeklilik Otom. Ödeme Kayıtları ekranında 90TL olarak belirtilen değer ilgili aydaki toplam SGK matrahı * Minimum Katılım Oranı değerinden düşük olduğu için aradaki fark puantaja yansıtılmıştır.

Toplam SGKmatrahı (4000TL) * Minimum Katılım Oranı (%3) = 120TL
İkinci puantaja yansıtılacak katılım payı tutarı : 120TL - 90TL (İlk puantajdaki katılım payı tutarı) = 30TL

Tahsilat Listesi:

Personellerden kesilen katkı payı tutarları ay sonunda bireysel emeklilik şirketine excel formatında gönderilmesi gerekmektedir. 84190876-305.99-E.36994 Sayılı Genelge EK-19'a göre firmalar için gönderilmesi gerek bilgiler aşağıdaki gibidir:

BESOdeme14.jpg

Gönderilmesi gereken tahsilat  listesi, program içerisindeki Tahakkuk  Listesi raporu  kullanılarak excel formatında alınabilmektedir.Bunun için rapor tasarımında  bulunan ve de 4-41.01.00 versiyon ile gelen yeni standart  alanlar  kullanılabilir.Eklentiler 
 
 chipcomputer_bes_otomatik_odeme.pdf (1.73 MB)
(2 oylar)
Bu makale yararlıydı
Bu makale yararlı değildi

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
CAPTCHA Doğrulama 
 
Lütfen resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için gereklidir.

Powered by Chip Computer